تلفن مستقیم دفتر شهردار:

32904600

32904510

فکس دفتر شهردار:

32904702